Meet our Volunteers

Aarshia Biju Santharam

New Delhi

Anindya Basu

Kolkata

Debopriya Basu

Bangalore

Diptendu Kumar Mittra

London

Bidita Bhattacharya

Kolkata

Sahana Chakravarty Bar

France

Sohini Dutta

Kolkata

Tanaya Roychowdhuri

Kolkata